منابع کارشناسی ارشد شهرسازی

دروس مشترک آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی – گرایشهای برنامه ریزی و طراحی شهری

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد شهرسازی:

Essential words for the toefl
۵۰۴ absolutely essential words
Vocabulary for high school students
Advanced Grammar in use, oxford university press.
کوان، رابرت، دیکشنری  تخصصی شهرسازی، انتشارات آذرخش، ۱۳۸۶٫
سیف الدینی، فرانک ، زبان تخصصی شهرسازی، تهران: ۱۳۸۵٫
تکمیلی:

زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد شهرسازی، خادم الرضا، علی، انتشارات لوح محفوظ، ۱۳۹۲

مباحث عمومی شهرسازی ایران

– سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداری (جلد ۵)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، ۱۳۸۲٫
– مهندسان مشاور شارمند، شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری در ایران (جلد ۲)، ۱۳۸۲٫
– اصلاح نظام مدیریت و توسعه شهری ایران با رویکرد راهبردی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۷٫
–  بهزادفر، مصطفی، طرح ها و برنامه های شهرسازی، ۱۳۸۹٫
–  مصوبات شورای عالی شهرسازی ایران تا سال ۱۳۸۸، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۸٫
– احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲.
– سعیدنیا، احمد، ساخت و سازهای شهری (جلد ۶ کتاب سبز شهرداری¬ها)، ۱۳۸۲٫
–  برک پور، ناصر، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر، ۱۳۸۸٫
–  لطیفی، غلامرضا، مدیریت شهری، ۱۳۸۶٫
– سعیدنیا، احمد، مدیریت شهری، جلد ۱۱ کتاب سبز شهرداریها، ۱۳۸۲٫

– زیاری، کرامت ا…، برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫
– عزیزی، محمد مهدی، مقالات منتشره در نشریه هنرهای زیبا.
– عزیزی، محمد مهدی، تراکم در شهرسازی، دانشگاه تهران: ۱۳۸۵٫
– مجموعه مقالات و نوشتارها پیرامون مسکن مهر و اثرات آن بر شهرهای کشور
–  دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران: ۱۳۸۳٫
– شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴٫
– توسلی، محمود، اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۵٫
– توسلی، محمود، طراحی شهر در اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران: ۱۳۸۵٫

– زنجانی، حبیب ا…، اصول و روشهای شهرسازی (جلد جمعیت) تهران: ۱۳۷۵٫
– مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

تاریخ شهر و شهرسازی:

(تاریخ شهر و شهرسازی جهان)
– موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۴.
– بنه ولو، لئوناردو، تاریخ شهر؛ تهران، ۱۳۸۲٫
– پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر از آغاز تا انقلاب صنعتی، انتشارات آرمانشهر، ۱۳۸۹٫
–  بیکن ادموند، طراحی شهرها، تهران: ۱۳۷۵٫
(تاریخ شهر و شهرسازی ایران)
– حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸.
– سلطانزاده، حسین، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ تهران، ۱۳۷۵٫
– مجیدزاده، یوسف، اغاز شهرنشینی در ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران: ۱۳۸۹٫
– دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران، ۱۳۸۳٫
– شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴٫
– اشرف، احمد، ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران، نامه علوم اجتماعی، ۱۳۵۵٫
– کامروا، سید محمدعلی کامروا، شهرسازی معاصر ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵٫

منابع گرایشهای برنامه ریزی کارشناسی ارشد شهرسازی

مبانی نظری برنامه ­ریزی:

– استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸.
– پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه های شهرسازی(جلد ۱ تا ۳ با تاکید  بر جلد ۱)؛ تهران، ۱۳۸۸٫

– شوای، فرانسوا؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵.

– پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه های شهرسازی(جلد ۱ تا ۳)؛ تهران، ۱۳۸۸٫

– آرندت، رندال، منشور نوشهرگرایی، ۱۳۸۸٫

– مهدی زاده، جواد، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۲٫
– شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹.
– سوزان فین اشتاین و اسکات کمپل، نظریه برنامه ریزی (۱)، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: انتشارات آذرخش، ۱۳۸۸٫
– دانشپور، زهره، نظریه های برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری؛ تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷٫
– مهندسان مشاور شارمند، شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری در ایران؛ تهران: انشارات وزارت کشور، ۱۳۸۱٫
– مدنی پور، علی، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران: ۱۳۸۸٫
– بنتلی، یان و دیگران، محیط های پاسخده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۲٫
– سعیدنیا، احمد، جلد ۲ کتاب سبز شهرداریها(کاربری زمین)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، ۱۳۸۲٫
– قریب، فریدون، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران: ۱۳۸۹٫
– عزیزی، محمدمهدی ، تراکم و کاربردهای آن در شهرسازی؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵٫

– بهزاد فر، مصطفی، تاسیسات شهری؛ تهران، ۱۳۸۸٫

–  برک پور، ناصر، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر، ۱۳۸۸٫
– لطیفی، غلامرضا، مدیریت شهری، ۱۳۸۶٫
– زیاری، کرامت ا….؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد؛ ۱۳۷۸
– معصومی اشکوری،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای؛۱۳۷۶.
–  مدرس، علی، شهر و محیط زیست، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹٫
– بهرام سلطانی، کامبیز، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، محیط زیست؛ تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۵٫
– عابدین درکوش، درامدی بر اقتصاد شهر، انتشارات سمت.

– نوریان، فرشاد، مقدمه ای برسیستم های اطلاعات جغرافیای شهری(GIS) ؛ تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری تهران، ۱۳۸۵٫
– پاپلی یزدی، حسین و رجبی سناجردی، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، ۱۳۸۵٫
– شیعه، اسماعیل، کارگاه برنامه ریزی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۶٫
– زیاری، کرامت ا…، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه چابهار، ۱۳۸۹٫
– شیعه، اسماعیل، آهنگ صنعت، اوای شهر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸٫
– غمامی، مجید، درباره مسائل شهرسازی ایران امروز، نشر آگاه، ۱۳۸۹٫

 آمار و فنون در شهرسازی

– کیمیا فکر بزرگ، آمار و فنون و روشهای کمی در برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، ۱۳۹۰
– طورانی، محسن، امار و احتمال، موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، ۱۳۹۰٫
– رنجبران، هادی، آمار و احتمال، ۱۳۸۵٫
– لی کولین، مدل ها در برنامه ریزی شهری و مطنقه ای، ۱۳۵۵٫
– مدل های در جغرافیا و برنامه ریزی.

 

منابع گرایش طراحی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی

مبانی نظری معماری

– استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸.
– شوای، فرانسوا؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵.

– پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه های شهرسازی(جلد ۱ تا ۳)؛ تهران، ۱۳۸۸٫

– آرندت، رندال، منشور نوشهرگرایی، ۱۳۸۸٫

–  پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، ۱۳۸۶٫

– بحرینی و دیگران، تحلیلی بر نظریه ­های طراحی شهری، تهران: ۱۳۸۹٫

– لنگ، جان، آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، ۱۳۸۲٫

– گلکار، کوروش، کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

– لنگ، جان، طراحی شهری: گونه شناسی رویه ­ها، تهران: ۱۳۸۶٫

– مدنی­پور، علی، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ­ریزی شهری، تهران: ۱۳۸۸٫

– مدنی پور، علی، طراحی شهری با توجه به فرآیندهای اجتماعی و مکانی، ۱۳۸۲٫
– قبادیان، وحید، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، ۱۳۸۲٫

– مزینی، منوچهر، از زمان و مهماری، ۱۳۷۸٫

– مزینی، منوچهر، فضا، زمان و معماری، ۱۳۷۵

– قریب، فریدون، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران: ۱۳۸۹٫

– بحرینی، حسین، فرآیند طراحی شهری، تهران: ۱۳۷۵٫

– پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، ۱۳۸۶٫

– بهزاد فر، مصطفی، تاسیسات شهری؛ تهران، ۱۳۸۸٫

– کوان، رابرت، سناد هدایت طراحی شهری، تهران، ۱۳۸۵٫

– گلکار، کوروش، مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، ۱۳۸۲٫

– بنتلی، یان و دیگران، محیط­های پاسخده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۲٫

– مدرس، علی، شهر و محیط زیست، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹٫

– برند فری، هیلدبرند، طراحی شهری به سوی شکل پادارتر شهر، ۱۳۸۵٫

– پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، ۱۳۸۶٫

– لنگ، جان، آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، ۱۳۸۲٫

– گروتر، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، ۱۳۸۵٫

 تاریخ معماری:

– زارعی، محمد ابراهیم، آشنایی با معماری جهان، ۱۳۷۹٫

– پیرنیا، محمد کریم، سبک شناسی معماری ایرانی، ۱۳۸۴٫

تحلیل فضاهای معماری و شهری:

– بنتلی، یان و دیگران، محیط­های پاسخده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۲٫

– بیکن، ادموند، طراحی شهرها: ۱۳۷۸٫

– کالن، گوردون، گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، ۱۳۸۱٫

– لینچ، کوین، سیمای شهر، تهران: ۱۳۷۵٫

– لینچ، کوین، تئوری شکل شهر، تهران: ۱۳۸۲٫

– توسلی، محمود، قواعد و معیارهای طراحی شهری، ۱۳۷۵٫

– توسلی، محمود، طراحی فضای شهری (۱و ۲)

– بهزادفر، مصطفی، آفرینش مراکز شهری سرزنده، تهران: ۱۳۸۹٫

– توسلی، محمد، اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، تهران: ۱۳۷۵٫

– توسلی، محمود، ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران، تهران: ۱۳۸۲٫

– بحرینی، سید حسین، تحلیل فضاهای شهری، تهران: ۱۳۸۲٫

– بهزادفر، مصطفی، هویت شهر، تهران: ۱۳۸۸٫

– پاکزاد، جهانشاه، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، ۱۳۸۶٫

برای دانلود رایگان لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی روی لینک کلیک کنید.

منبع: کیمیا فکر بزرگ


برچسب‌ها: شهرسازی, کارشناسی ارشد شهرسازی, برنامه ریزی شهری, طراحی شهری
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 21:21 توسط شهرسازی همدان |

طراحی شهری -اصطلاحات پایه و مفاهیم رایج

توده: مجموعه‌ای از بناها ، ساختمان‌ها و احجام ساخته‌شده است.

فضا: منظور از فضا در طراحی شهری فضای ساخته نشده میان ساختمان‌هاست. گاه فضا در طراحی شهری در معنای متفاوتی تحت عنوان فضای شهری نیز به کار می رود.

توده فضای شهری طراحی شهری شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فضای شهری: فضای شهری ، جزئی جداناپذیر از ساختار فضایی شهر محسوب می‌شود و از این روی ، همچون ساخت کلی شهر ، تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی متغیر بوده و در هر فرهنگی به صورت‌های مختلف چون میدان ، خیابان ، بازار و … مطرح می‌شود.

لازمه تبدیل یک فضای عمومی به فضای شهری وقوع تعاملات اجتماعی و حضور حیات مدنی در یک فضاست.

-جوهر طراحی شهری ، توده و فضاست.

-خیابان و میدان ، دو جزء اصلی طراحی شهری است.

منظر شهری» : هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان‌ها ، خیابان‌ها و مکان‌هایی است که محیط شهری می‌سازند.

نظم: نظم به معنی وسیع کلمه مبین وضع یا کیفیتی است که دارای نظام و ترتیب باشد ، حالتی به دور از آشفتگی و به‌هم‌ریختگی

ترکیب : ترکیب کلی است که اجزاء آن به گونه‌ای منسجم باهم پیوند یافته اند، این پیوند اجزاء به گونه‌ای منسجم تأثیر بصری روشنی در پی خواهد داشت.

وحدت: ترکیب متناسب و هماهنگی که به نوعی به یگانگی و پیوستگی رسیده باشد ، به نحوی که افزودن‌ها کاستن از آن ممکن بنا شد.

تعادل: تعادل در بدنه فضای شهری به معنای برابری ، هم ترازی و هم سنگی وزن‌های بصری آن‌هاست.

تناسب: در ارتباط میان ابعاد یک ترکیب نهفته است.

مقیاس: مقایسه مجموعه‌ای از اندازه‌ها و نسبت‌ها در نماها و عناصر شهری با یکدیگر (در چند ترکیب) است.

هماهنگی: ترتیب ، تنظیم و ارتباط متناسب و توافق اجزاء و عناصر کالبدی و فضایی.

تقارن: تقارن در بدنه‌ها و فضاهای شهری عبارت است از ترتیب و آرایش عناصر و اجزای همانند در دو سوی یک خط (صفحه) محور.

تباین: تفاوت از نظر عرض ، ارتفاع و پوشش از طرفی و اجزای محصورکننده از طرف دیگر (پهن ، باریک شدن فضا ، سرباز و سربسته شدن فضاها)

فاصله: مقدار تفاوت جایگاه شکل را در زمینه ، نسبت به یکدیگر فاصله می‌نامیم.

ریتم: ریتم یا وزن ، تکرار قوی ، منظم و پیوسته عناصر و اجزایی است که کل را پدید می‌آورند.

– تداوم: احساس اتصال بین مقاطع مختلف محیطی در ذهن را تداوم می‌گویند.

خوانایی: در بیان وضوح بصری یا «خوانایی» سیمای شهر ، فرض این است که به آسانی اجزای شهری را بتوان شناخت و بتوان آنها در ذهن ، در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط دارد.

نمایانی: نمایانی ، کیفیتی است دو شیئی که به احتمال بسیار تصویری روشن در ذهن هر ناظر به وجود می‌آورد.

سیمای شهر طراحی شهری شهرسازی کیمیا فکر بزرگسیمای شهر: تمام عوامل از شهر که به دیده می‌آید و چشم قادر به تماشای آن است. سیمای شهر را بر مبنای عوامل جسمی شهر ، می‌توان بر اساس پنج عامل استوار دانست: «راه» ، « لبه » ، «محله» ، «گره» و «نشانه» که گره ، لبه و راه به همراه حوزه عناصر ، یک تصویر ذهنی در سطوح ادراکی فرد هستند.

سبک: نمودار نشان‌دهنده یک نظم فکری در فضای ساخته‌شده است.

هویت : معرف و شاخص بارزی است که یک مکان را از مکان دیگر متمایز می‌کند.

عینیت: آن چیزی است که با یکی از حواس ظاهری انسانی درک می‌شود.

الگو: قانون‌مندی است که قابلیت تکرار شدن را داشته باشد.

سازمان بصری: نحوه ارتباط میان مجموعه عناصر قابل دید را سازمان بصری می‌نامند.

توالی: خاصیتی است از محیط یا اجزاء که به ناظر احساس حرکت و پویایی را القاء کند.

مقیاس انسانی: اگر ابعاد و اندازه‌های یک فضا ، با ویژگی‌های بصری انسان و یا پیکر انسان ارتباط مطلوبی داشته باشد ، آن فضا دارای مقیاس انسانی است.

طراحی شهری مقیاس انسانی کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

بافت: رابطه و همبستگی بین مجموعه بخش‌های مختلف هر جسم بافت آن جسم نامیده می‌شود.

مباحث آموزشی شهرسازی | تعاریف شهرسازی | کارشناسی ارشد شهرسازیطراحی شهری

منبع: جزوه مبانی نظری برنامه ریزی کیمیا فکر بزرگ

کیمیا فکر بزرگ


برچسب‌ها: شهرسازی, کارشناسی ارشد شهرسازی, طراحی شهری
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ساعت 19:33 توسط شهرسازی همدان |

از جمله مشکلات بزرگ داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی گستردگی زیاد منابع و در مواردی به روز نبودن و معتبر نبودن آنهاست. به عنوان مثال هر ساله سوالات کنکور در سرفصلهای”مبانی نظری” به روز تر شده و به سمت ادبیات روز جهانی میل می­کند و از طرفی در بحث “مباحث شهرسازی ایران” نیز نوع سوالات جزئی­تر و تحلیلی­تر می­شود، اما متأسفانه منابع در دسترس، با وجود گسترگی فراوان، همگام با به روز شدن سوالات کنکور به ­روز نمی­شوند و بنابراین می­توان گفت که عملاً بسیاری از این منابع دیگر قابل استناد نمی­باشند.

از طرفی بخشی از سوالات از منابع و مقالات خارجی و بحث­های روز جهانی سرچشمه می ­گیرند که می­ توان گفت برای آنها هیچ کتاب یا منبع قابل قبولی تألیف یا ترجمه نشده است و اطلاعات مربوط به آنها در خوش بینانه ترین حالت صرفاً در دانشگاه­ها و در کلاسها اساتید برجسته دانشگاهی ارائه می­ گردد. وجهی که به موجب آن بسیاری از داوطلبان پرتلاش را با سردرگمی و تشویش مواجه ساخته است.

بنابراین کتابهای معتبر آموزشی که در بردارنده مطالب و نکات به روز، قابل استناد، کلیدی و مهم باشد مهمترین دغدغه داوطلبان که “چه چیزی بخوانیم ؟” را رفع می­کند و سردرگمی آنان را در موقع مطالعه منابع متعدد از بین می­برد و موجب ذخیره میزان قابل ملاحظه ­ای از زمان می­شود.

کیمیا فکر بزرگ بعد از چندین سال فعالیت آموزشی و تجربه تدریس بسیار موفق برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و گردآوری مطالب مفید و کاربردی، کتابهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد خود را با عنوان بسته آموزشی کیمیا تألیف و چاپ نموده است که می توانید از روی لینک دانلود کنید.


برچسب‌ها: شهرسازی, کارشناسی ارشد شهرسازی, برنامه ریزی شهری, طراحی شهری
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 21:27 توسط شهرسازی همدان |

این ۱۸ آزمون KST ۲۵۰۰ تست تألیفی را شامل میشود و پاسخنامه تشریحی آن همراه آدرس منابع سوالات می باشد که در فرایند مطالعاتی داوطلبان بسیار مفید است.

آزمونهای KST از لحاظ کیفی بسیار غنی می باشند به طوریکه شرکت کنندگان آن در سالهای گذشته در صورت شرکت در آزمونهای مراکز دیگر، با بالاترین اختلاف نسبت به شرکت کنندگان سایر مراکز در جایگاه برتر قرار داشتند.

ویژگیهای منحصر به فرد آزمون­ های آزمایشی کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

– شبیه سازی کنکور و حداکثر انطباق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی

کیمیا فکر بزرگ برخلاف بسیاری از موسسات، آزمون های آزمایشی را مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی سازماندهی نموده است. به عنوان مثال سوالات مطرح شده در آزمون های آزمایشی کیمیا فکر بزرگ در درس آمار، فنون و روشهای برنامه ریزی شهری کاملا منطبق با آمار و فنون کاربردی در حوزه شهرسازی است و شاید بتوان این مولفه را به عنوان یکی از اساسی ترین مزیت های آزمون کیمیا فکر بزرگ نسبت به دیگر موسسات دانست. لازم به ذکر است

– استفاده از به روزترین منابع و سرفصل ها

در این آزمونها از جدیدترین و به روزترین منابع و سرفصل های آموزشی استفاده شده و سعی شده است که از سرفصل ها و منابع منسوخ و کلیشه ای (مگر در موارد ضرورت) اجتناب نماید تا داوطلبان گرامی بتوانند حداکثر استفاده مفید از زمان ارزشمند خویش را به کار گیرند.

– سطح بندی سوالات هر آزمون بر مبنای شرایط کنکور و داوطلبان

یکی دیگر از ابداعات انحصاری کیمیا فکر بزرگ در آزمون های آزمایشی آمادگی کنکور در هردو گرایش، تدوین استراتژی مشخص برای هر آزمون است. در واقع کارشناسان زبده کیمیا فکر بزرگ (متشکل از اساتید با سابقه، رتبه ۱ آزمون کارشناسی ارشد و تعدادی از نخبگان کنکور و رتبه های تک رقمی در سال گذشته برای هر آزمون استاندارهایی را از حیث درجه دشواری و سختی سوالات مشخص نموده اند که طراحان سوال موظف به رعایت این چارچوب ها در طرح سوالات می باشند. این استراتژی ها بر اساس چند عامل مانند شرایط کنکور، شرایط روحی داوطلبان در مقطع زمانی برگزاری آزمون، اعتماد به نفس داوطلبان و … تنظیم شده است. 

– استفاده از با سابقه ترین اساتید، رتبه ۱ و رتبه های تک رقمی سال گذشته در طراحی سوالات

در تهیه این آزمونها کمیسونی را متشکل از اساتید با سابقه در طرح سوالات آزمون های آزمایشی و نفرات برتر کنکور سال­های گذشته برای طرح سوالات گردهم آورده شده بودند. طبیعتا از آنجا که سوالات آزمون های آزمایشی کیمیا فکر بزرگ محصول چند فکر و عقیده است می تواند محک جدی برای داوطلبان سخت کوش آزمون سراسری باشد.

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

 


برچسب‌ها: شهرسازی, کارشناسی ارشد شهرسازی, برنامه ریزی شهری, طراحی شهری
+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 21:52 توسط شهرسازی همدان |

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

چکیده:
این تحقیق بر آن است تا نقش ادراک طبیعت و عناصر طبیعی در محیط انسان ساخت را بر اجتماع پذیری محیط های کالبدی زندگی روزمره و اشتیاق به فعالیت در فضاها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق امکان ادراک طبیعت در فضاهای کالبدی به مثابه متغیر مستقلی است که برکیفیت اجتماع پذیری فضاهای کالبدی به عنوان متغیری وابسته مؤثر واقع میشود. به منظور تحلیل، محیط کالبدی به عنوان واحد مطالعه به عنوان مکانی جمعی – رفتاری مورد توجه قرار می گیرد که سامانه ای جمعی– فضایی را تشکیل میدهد. در این راستا مبتنی بر ادبیات روانشناسی محیط و علوم رفتاری، چارچوب اصلی در بستر مطالعات انسان– محیط تدقیق شده و مؤلفه های مؤثر بر تعامل انسان و محیط طبیعی در محیط کالبدی مورد بررسی قرار میگیرد.در ادامه چگونگی اجتماع پذیری محیط کالبدی در تعامل با محیط طبیعی مورد تحلیل و ارزیابی واقع میشود.

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

این تحقیق بر اساس تاکید نظریه پردازان علوم رفتاری بر مطالعۀ فضاهای روزمرۀ زندگی، نمونه های مسکونی را به منظور تبیین دقیق نتایج مورد مطالعه قرار داده است. بخش نهایی این مقاله نشان میدهد که چگونه ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت اثر معناداری بر اجتماع پذیری فضاهای کالبدی دارد.
واژه های کلیدی:
اجتماع پذیری، ادراک محیط، ادراک طبیعت، محیط کالبدی، همدان، ایران.

دکتر گلرخ دانشگر مقدم  دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

دکتر سید حسین بحرینی ، استاد دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکترعلیرضاعینی فر ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار

 

برای دانلود مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ روی لینک کلیک کنید.

 


برچسب‌ها: شهرسازی, مقاله شهرسازی
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:10 توسط شهرسازی همدان |

مقاله شهرسازی حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)

طرح مسئله:

جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است . سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است . در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات بسیاری برای شهرهای ایران به دنبال داشته است. در این میان، حاشیه نشینی به عنوان آیینه تمام نمای مسائل شهری، جایگاه و اهمیت خاصی در تحقیقات اجتماعی دارد.
روش:

این مقاله، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری پرداخته و در این ارتباط علل، مکانیسم و پیآمدهای حاشیه نشینی در شهر همدان با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق با استفاده از تکنیکهای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته در مناطق حاشیه شهر همدان داده های مورد نیاز جمع آوری گردیده است.

حاشیه نشینی چالش توسعه پایدار مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11

حاشیه نشینی چالش توسعه پایدار مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

یافته ها و نتایج:

براساس یافته های این مطالعه بخش عمده اسکان غیررسمی شهر همدان ناشی از مهاجرتهای روستا  شهری است . حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضایت بالایی ندارند و از احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار هستند . بهبود زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهم ترین اولویت آنان برای بهبود وضعیتشان محسوب می گردد.

اسداله نقدی  رسول صادقی

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۲۰

 

برای دانلود این مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ روی لینک کلیک کنید.

 


برچسب‌ها: شهرسازی, مقاله شهرسازی
+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 21:12 توسط شهرسازی همدان |